Niższy ZUS – łatwiejszy start

fot. shutterstock.com

Z dniem 24 sierpnia 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248). Oznacza to, że osoby, rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005r., mogą opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę a nie jak pozostali od 60% wynagrodzenia przeciętnego.

Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2014r. wynosi 1680 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób rozpoczynających działalność wynosi więc 504 zł.

Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:

  • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru

Składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób, objętych preferencyjnymi zasadami płacenia składek nie może być niższa niż:

  • 98,38 zł – na ubezpieczenie emerytalne
  • 40,32 zł – na ubezpieczenia rentowe
  • 12,35 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)

Razem daje to 151,05 zł (łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), do kwoty tej należy doliczyć składkę zdrowotną (obecnie 261,73), składkę na fundusz pracy (obecnie 12,35 zł). Łącznie wartość wszystkich składek jakie muszą opłacić osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po 24 sierpnie 2005r. wynosi niecałe 500 zł, czyli ponad dwukrotnie mniej od pozostałych.

Właśnie wysokie składki ZUS były dla wielu osób przeszkodą w rozpoczęciu działalności gospodarczej, obecnie po wejściu w życie ww. ustawy ten problem znika, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby osób decydujących się na jej rozpoczęcie. Ta strona ma za na celu odpowiedź na pytanie dręczące wiele osób: jak rozpocząć działalność gospodarczą.