KROK 1 – Wpis do ewidencji

fot. shutterstock.com

Art. 14 „Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej” mówi, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

Aby zarejestrować swoją firmę należy więc udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz – zgłoszenie. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł, za każdą zmianę wpisu, opłata wynosi 50 zł.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

  • imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy oraz numer ewidencyjny PESEL
  • miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.